ศูนย์การดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ M&E


คณะที่ 1 P&P Excellence คณะที่ 2 Service Excellence
คณะที่ 3 Human Excellence คณะที่ 4 Governmance Excellence

สื่อนำเสนอผลการติดตามประเมินผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

นำเสนอโดย นพ.สุรพร ลอยหา
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

 

 


มุกศรีโสธรเจริญราชธานี