ศูนย์การดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ การสรุปผลงานการตรวจราชการ 2560

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ
 
 

คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

คณะที่ 4 การบริหารจัดการ

 
     

 


มุกศรีโสธรเจริญราชธานี