ศูนย์การดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ M&E


สื่อนำเสนอผลการติดตามประเมินผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 10

นำเสนอสรุป สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10

 

1.โครงการการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 

2.การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS)
 
 

3.การพัฒนาทีมหมอครอบครัว (Family Care Team / Long Term Care : FCT+LTC)
 

4.การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

5.การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

 
     

 


มุกศรีโสธรเจริญราชธานี