ศูนย์การดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ การสรุปผลงานการตรวจราชการ 2559

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค

 

คณะที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถ

เข้าถึงบริการได้ (คณะพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ)
 

คณะที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถ

เข้าถึงบริการได้ (ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ)
 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

 

คณะที่ 4 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และด้านสิ่งแวดล้อม

 
     

 


มุกศรีโสธรเจริญราชธานี