สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

© ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-435134 fax : 045-435133
email:spbket10@gmail.com